Anmälan & Allmänna villkor


Anmälan

Anmälan sker 1) via formulär på newton.se eller 2) genom att signera och skicka in anmälan som har erhållits av personal på Newton. Anmälan är personlig och är bindande så snart Newton har accepterat anmälan och bekräftat att deltagaren är antagen till aktuell utbildning.

Ångerrätt

I enlighet med distans- och hemförsäljningslagen har privatperson i egenskap av konsument 14 dagars ångerrätt från dag då avtal har ingåtts. Om utbildningen påbörjas inom denna ångerfrist om 14 dagar kan ångerrätten, om kursdeltagaren så accepterar, upphöra att gälla.

Avanmälan

Anmälan är bindande. Deltagare som inte avser att utnyttja sin plats kan överlåta sin plats på annan, under förutsättning att aktuella antagningskrav för ersättaren är uppfyllda. Ansökan om överlåtelse ska göras skriftligen och innan utbildningsstart. Om kursdeltagare avbryter utbildning p.g.a. sjukdom eller önskar ett studieuppehåll av annat skäl äger deltagaren rätt att vid senare tillfälle fullfölja utbildningen, under förutsättning att det sker inom 24 månader och att motsvarande utbildning fortfarande erbjuds. Vid avbrott kan erlagda avgifter också tillgodoräknas som betalning för annan utbildning inom Newton, förutsatt att detta sker inom 12 månader från att ursprungligt avtal har ingåtts.

Avanmälan som sker mindre än 30 dagar före utbildningsstart, men inte inom föreskriven ångerfrist för privatpersoner, medför betalningsskyldighet för kursdeltagaren motsvarande halva utbildningsavgiften.

Avanmälan som sker efter utbildningsstart och att ångerrätten efter överenskommelse upphört att gälla tidigare eller om ångerfristen för privatpersoner har löpt ut, medför betalningsskyldighet motsvarande hela utbildningsavgiften.

Betalningsvillkor

Det är alltid kursdeltagaren eller den part som signerat en anmälan som har det ekonomiska åtagandet gentemot Newton avseende anmälnings- och utbildningsavgifter. kursdeltagare kan för sin räkning låta arbetsgivare eller annan part betala avgifterna helt eller delvis, men vid utebliven betalning från annan part återgår betalningsansvaret till kursdeltagaren eller den part som signerad en anmälan.

Efter bekräftad anmälan men innan kursstart skickas en kallelse till kursdeltagaren per email och faktura på utbildningsavgiften. Om inte andra villkor har överenskommits i signerad anmälan ska utbildningsavgiften vara reglerad innan utbildningsstart. Om antagning sker efter utbildningsstart ska utbildningsavgiften regleras omgående. Om inte faktura/fakturor är reglerade enligt ovan äger Newton rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

I utbildningsavgiften ingår utöver lektioner och föreläsningar även kursdokumentation, frukt, kaffe och tilltugg. Kursdokumentationen består av något av eller en kombination av inköpt litteratur, av Newton eller ansvarig lärare producerade utbildningskompendier, presentationer eller annat utbildningsmateriel.

Ändringsreservation

Newton förbehåller sig rätten att ändra eller flytta på utbildningsstarter och enskilda utbildningstillfällen till annat datum, vid föreläsares sjukdom, för få anmälda kursdeltagare eller av annan anledning såsom t ex force majeure. Newton ansvarar inte för eventuella kostnader som kan ha uppkommit i samband med ändrat eller flyttat utbildningstillfälle, detta inkluderar bland annat avbokningskostnader för resor.

Om ändring eller inställt utbildningstillfälle sker p.g.a. för få anmälda deltagare ska detta meddelas deltagaren via email senast en vecka innan ursprungligt bekräftat utbildningstillfälle varpå avgifter återbetalas utan avdrag.

Newton reserverar sig för tillfälliga eller permanenta ändringar och justeringar av innehåll och upplägg inom ramen för Newtons mål och syfte med utbildningarna.

Ansvarsbegränsning

Newton är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör och underleverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överaskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Newtons kontroll. Newton är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. Inte heller är Newton skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Newton har varit normalt och rimligt aktsam.

Övrigt

Examen och Diplom. Kursdeltagare som vid utbildnings slut inte har godkända studieprestationer får ett utbildningsbevis med uppgifter om studieprestationerna. Kursdeltagare måste i samråd med Newton, inom 12 månader, komplettera för att erhålla examen med diplom.

PUL. Vid godkännande av Newtons allmänna villkor samtycker kursdeltagaren samtidigt att Newton behandlar kursdeltagares uppgifter i Newtons datasystem enligt personuppgiftslagen PUL. Uppgifterna behandlas av Newton med avsikt att på bästa sätt kunna uppfylla åtaganden mot kursdeltagaren gällande uppföljningar, information och erbjudanden via post eller email. Kursdeltagare äger rätt att ta del av vilka uppgifter som är registrerade om kursdeltagaren samt om de är felaktiga eller ofullständiga att begära att uppgifterna ska ändras eller raderas. Önskemål om ändringar eller raderingar skickar kursdeltagaren via email till utbildning@newton.se

Ladda ned villkoren här

Anmälningsvillkoren för Newtons utbildningar kan laddas ned här.